جملات زیبا

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه

فال حافظ
5
(11)

عکس عاشقانه

“If I were spelling out my favorite thing in the world, it’d be spelled “Y-O-U

اگر می خواستم چیز مورد علاقه ام را در دنیا رو هجی کنم به این صورت هجی میشد: تو

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I don’t even want to think about what life would be like without you.

حتی نمی خواهم  به این موضوع فکر کنم که زندگی بی تو چگونه خواهد بود.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I can’t wait to spend the rest of our lives together.

بی صبرانه منتظرم تا بقیه عمرمان را با هم زندگی کنیم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Sometimes I can’t stop looking at you… you look too damn good.

گاهی نمیتوانم از نگاه کردن به تو دست بردارم. تو بیش از حد زیبایی.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You are the sunshine in my day and the moonlight of my nights.

تو درخشش خورشید روزهای منی و نور مهتابِ شبهای من.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I just wouldn’t feel complete without you.

بدون تو حس میکنم که کامل نیستم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I can’t believe how hard I’ve fallen for you.

باور نمی کنم تا این اندازه تو را این قدر دوست دارم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You are my treasure – the most precious thing in my life.

تو گنج منی – با ارزش ترین چیز در زندگی ام.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I love you more and more every day.

هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

When I wake up, I’m smiling, because it’s another day with you.

وقتی از خواب بر می خیزم، لبخند می زنم، چون روز دیگری را با تو آغاز می کنم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I will never love another person with as much intensity as I love you.

هرگز به این اندازه که عاشق تو هستم کسی دیگری را دوست نخواهم داشت.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Every time I see you, you leave me breathless.

هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

To you – the only person I will ever love.

تقدیم به تو – تنها کسی که همیشه دوستش خواهم داشت.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I can’t say it enough – I love you more than anything.

هر قدر بگویم که تو را بیشتر از هرچیز دیگری دوست دارم، باز هم کم گفته ام.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I’m crazy about you.

دیوانه تو ام.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I adore you.

تو را می پرستم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You’re the love of my life.

توعشق زند گی ام هستی.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You’re my everything.

تو همه چیز من هستی.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

عکس عاشقانه

I’m all about you.

فقط به تو فکر میکنم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You turn me inside out.

تو مرا زیر و رو می کنی.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.

نمیدانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Imagining life without you is impossible.

تصور زندگی، بدون تو نا ممکن است.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You’re the light of my life.

تو نور زندگی منی.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I love you more than any word can say.

تو را بیشتر از آنچه در قالب کلام بگنجد دوست دارم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You have no one to compare to
‘Cause when I lie to myself it ain’t hidden from You
تو با هیچ کس دیگری قابل مقایسه نیستی

چون وقتی با خودم دروغ می گویم از تو پنهان نمی ماند

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

honey, now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light
of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I’m thinking out loud
Maybe we found love
right where we are

پس نازنینم، مرا عاشقانه در آغوش بگیر
مرا زیر نور هزاران ستاره ببوس
سرت را روى قلب تپنده ام بذار
دارم بلند بلند فکر میکنم، فکر کنم ما عشق رو همین جایى که هستیم پیدا کردیم

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

honey, your soul could never grow old, it’s evergreen
And, baby, your smile’s forever in my mind and memory

عزیزم ، روح تو هرگز پژمرده نمیشه
و نازنینم لبخندت تا همیشه تو ذهن من میمونه

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

عکس عاشقانه

Well, me—I fall in love with you every single day
And I just wanna tell you I am

خوب من ، من هر روز دوباره عاشق تو میشم
و فقط میخوام بهت بگم که .. من همیشه هستم

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Will your eyes still smile from your cheeks?

آیا چشمانت مانند گونه هایت خواهند رقصید؟

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I don’t need nobody
& I don’t feel nobody
I don’t call nobody but You
all I need in my life ) ۱
به هیچ کس نیاز ندارم
و هیچ کس را احساس نمی کنم
هیچ کس رو صدا نمی کنم جز تو
تمام چیزی که در زندگی به آن نیاز دارم

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I’m thinking ’bout how peple fall in love in mysterious ways
Maybe just the touch of a hand

به این فکر میکنم که چطور
آدمها عجیب عاشق میشن
شاید فقط با لمس یه دست

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Truly love you endlessly.
Every day without you is like a book without pages.
I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه هست

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.

دوست دارم ازت فرار کنم

اما اگه تو نیمدی و پیدام نکردی ….

می میرم

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes

عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I have found the paradox that if I love until it hurts, then there is no hurt, but only more love.

من به این تناقض رسیده ام که اگر من عاشق باشم تا زمانی که درد عشق را حس کنم سپس دیگر دردی وجود ندارد هر آنچه هست عشق بیشتر است

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

There is no difference between a wise man and a fool when they fall in love.

تفاوتی بین فرد عاقل و دیوانه نیست وقتی پای عشق در میان باشد

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks.

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Can u close your eyes for a minute please!

thank you

Did you see how dark it is?

This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

متشکرم.

دیدی چقدر تاریک شد؟

این زندگی من بدون توست.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

عکس عاشقانه

LOVE is like WAR

Easy to start…..

Difficult to end…..

Impossible to forget…..

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ

ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Evrey atom

of me missed him

ذره ذره وجودم

دلتنگ اوست…

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

sometimes I wish I were a little kid again,

skinned knees are easier to fix than broken heart.

گاهی دلم می‌خواد دوباره يه بچه كوچک باشم، زانوی زخمى راحت‌تر از قلب شكسته خوب می‌شود.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

You’re the most expensive thing that I have.

تو گران‌ترين چيزى هستى كه من دارم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می‌تواند راهش را در تاریکی پیدا کند!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

For, you see, each day I love you more,

Today more than yesterday and less than tomorrow.

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

True love is better than first love

عشق واقعی، بهتر از عشق اوله.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“And in her smile I see something more beautiful than the stars.”

در لبخندش، چیزی بسیار زیباتر از ستارگان می‌بینم.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“No matter where I went, I always knew my way back to you. You are my compass star.”

مهم نیست که کجا رفتم؛ همیشه راه برگشت به سمت تو رو میدونستم. تو ستاره قطب نمای من هستی!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

مطالب پیشنهادی:

جملات عاشقانه و غمگین

شعر های عاشقانه کوتاه

از نظر شما این مطلب چقدر مفید بود؟

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد آرا: 11

برای این مطلب امتیازی ثبت نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا